Vīzija, misija, vērtības

Vīzija

dzīvespriecīgs un zinātkārs bērns, kurš pirmsskolā apgūto prot pielietot dzīvē.

Misija

mūsdienīgas pirmsskolas izglītības nodrošināšana katram audzēknim.

Pamatmērķis

 nodrošināt katram audzēknim iespēju veidoties par atbildīgu, aktīvu, patstāvīgu, radošu, atvērtu un cieņpilnu sabiedrības locekli un sagatavoties pamatizglītības apgūšanai.

Vērtības

ATBILDĪBA

Iestādes darbinieki godprātīgi un profesionāli gādā par katra bērna drošību, veselību, fizisko un emocionālo labsajūtu un vispusīgu attīstību.

Bērni iesaistās grupas noteikumu veidošanā un mācās uzņemties atbildību par savu rīcību un  savām personīgajām lietām.

Vecāki apzinās savus pienākumus, rūpējas par bērnu, seko līdzi viņa izaugsmei, sasniegumiem, veicina bērna interesi par apkārt notiekošo.

SADARBĪBA

Visi iestādes darbinieki uztver sevi kā vienu no komandas, ir pieklājīgi un atsaucīgi, iesaistās kopējos projektos, dalās pieredzē, palīdz un atbalsta viens otru, veido pozitīvas,  cieņpilnas attiecības savstarpēji, ar audzēkņiem un vecākiem.

Bērni mācās uzklausīt gan citus bērnus, gan pieaugušos, lūgt palīdzību un palīdzēt citiem, rotaļāties kopā ar vienaudžiem.

Vecāki labprāt komunicē ar izglītības iestādes darbiniekiem, apmainās ar informāciju par bērna attīstību un sasniegumiem, piedalās izglītības procesā, atbalsta iestādes pasākumus, projektus.

ZAĻĀ DOMĀŠANA

Iestādes darbinieki izglītojas, izprot un īsteno  ilgtspējīgu dzīvesveidu, iesaista bērnus un vecākus videi draudzīgās rīcībās, veicina aktīvu dzīvesveidu, atbalsta samērīgu resursu patēriņu, vairo dabas daudzveidību iestādes teritorijā. 

Bērni aktīvā darbībā izzina dabu un saudzē apkārtējo vidi, mācās saglabāt un novērtēt tīro, dzīvo, veselīgo.

Vecāki  atbalsta iestādes zaļos darbus un aktivitātes, savā ģimenē izkopj un pilnveido dabai draudzīgus ieradumus, izprot savas paaudzes atbildību saglabāt drošu un tīru vidi arī bērniem.