Vecākiem

Ziedojumu konti:

Saņēmējs: Gulbenes novada pašvaldība

Ziedojuma mērķis (obligāts): Gulbenes 1.PII uzturēšanai

Kods: UNLALV2X  Konts: LV46UNLA0050014339921

Kods: HABALV22  Konts: LV35HABA0551026177165

Kods: PARXLV22  Konts: LV84PARX0012592250003

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Mācīsim bērniem, cik svarīgi ir šķirot atkritumus:

atkritumi